• 2019 Hyundai Kona SUV SE All-wheel Drive
  • 2019 Hyundai Kona SUV Limited Front-wheel Drive
  • 2019 Hyundai Kona SUV SEL Front-wheel Drive
  • 2019 Hyundai Kona SUV SE Front-wheel Drive
  • 2019 Hyundai Kona SUV Limited All-wheel Drive
  • 2019 Hyundai Kona SUV Ultimate All-wheel Drive
  • 2019 Hyundai Kona SUV SEL All-wheel Drive
  • 2019 Hyundai Kona SUV Ultimate Front-wheel Drive